Obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenie

VIVER TOUR, s.r.o.(ďalej len spoločnosť ) zabezpečuje všetky druhy autobusovej dopravy a zájazdov (ďalej len zájazd) pre domácich a zahraničných klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním cez cestovné kancelárie.

II. Cestovná zmluva

Cestovná zmluva vzniká prijatím záväznej prihlášky alebo objednávky na zájazd alebo uzatvorením zmluvy o obstaraní dopravy a uhradením zálohy alebo plnej ceny zájazdu. Jej obsahom je poskytnutie služby v rozsahu a za podmienok uvedených v ponukách a upresnených v podrobných pokynoch pre účastníkov zájazdu.

III. Prihlášky a úhrady

K prihláseniu na zájazd je nutné podať riadne vyplnenú prihlášku v elektronickej podobe alebo na tlačive spoločnosti jednotlivcom alebo vystavením objednávky organizáciou (zmluva o obstaraní dopravy). Za správnosť údajov uvedených na prihláške, resp. objednávke, zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ (klient). Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Prevzatie písomnej prihlášky a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí spoločnosť potvrdením. Pri podaní prihlášky je klient povinný uhradiť zálohu vo výške 50 % z ceny zájazdu, plnú výšku ceny zájazdu uhradí najneskôr 30 dní pred dňom nástupu na zájazd, ak nebolo dohodnuté inak. Pri podaní objednávky pre kolektívy je objednávateľ povinný uhradiť zálohu vo výške 50 % z ceny zájazdu. Doplatok do plnej výšky je objednávateľ  povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred dňom nástupu na zájazd, ak nebolo dohodnuté inak.
Objednávateľ si môže v prípade záujmu zakúpiť miestenku. Cena za miestenku alebo zmena miesta v autobuse je spoplatnená sumou 10 €.

IV. Ceny zájazdov

Všetky ceny sú vykalkulované v mene EURO. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu v prípade závažných okolností (výrazné zmeny cien pohonných hmôt, ubytovania, leteckej dopravy, zmeny daňových predpisov a pod.) Túto zmenu je povinná spoločnosť oznámiť klientovi najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd. Spoločnosť je oprávnená zájazd zrušiť, ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne spoločnosť zákazníkovi náhradný termín zájazdu, alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť. Zákazník nemá nárok na ďalšie náhrady. Spoločnosť si vyhradzuje právo na plné alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy so zákazníkom v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť. Jedná sa hlavne o zmeny leteckých spoločností a typu lietadiel, posunutím termínu odchodu, zmena poradia jednotlivých akcií počas zájazdu, zmena hotela. Spoločnosť neručí za následky štrajkov, povstaní a vojen, nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof, dopravných kolapsov a zdržaní na štátnych hraniciach. Náklady účastníka, ktoré vznikli v týchto prípadoch spoločnosť nehradí.

V. Cestovné doklady

Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať platný občiansky preukaz, mimo krajín Európskej únie vlastný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu. Deti musia vlastniť platný cestovný pas.

VI. Stornovacie podmienky

Zrušenie prihlášky alebo objednávky na zájazd je klient povinný urobiť písomne. V takom prípade je však povinný uhradiť všetky náklady, ktoré v dôsledku storna vznikli. Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní dátum uvedený na stornovacom liste. Pri zrušení účasti na zájazde si spoločnosť účtuje za každú prihlásenú osobu nasledovné stornovacie poplatky:

– základný režijný stornovací poplatok 16,- € / osoba sa účtuje po zaradení do príslušného zájazdu,

– základný režijný stornovací poplatok 100,- € v prípade zrušenia objednávky kolektívom po jej potvrdení,

– zvýšený stornovací poplatok sa účtuje vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však:

20% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 30 do 22 dní pred odchodom zájazdu,

30% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 21 do 15 dní pred odchodom zájazdu,

50% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 14 do 7 dní pred odchodom zájazdu,

100% z ceny zájazdu pri zrušení účasti v termíne od 6 dní pred odchodom zájazdu,

– zvýšený stornovací poplatok sa tiež účtuje, ak sa účastník nezúčastní na zájazde v dôsledku:

nesprávnych a neúplných údajov na prihláške alebo na mennom zozname,

nepredložením cestovných dokladov pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou v termínoch určených spoločnosťou,

neúčasti na zájazde, pretože klient sa v stanovený deň a hodinu nedostavil k odchodu, hoci bol na to riadne upovedomený,

vrátenia účastníka z hraníc pre nedodržanie pasových, devízových alebo iných predpisov,

žiadosti organizácie o zmenu termínu zájazdu, ktorý organizácia objednala a bol spoločnosťou potvrdený, nezbavuje sa organizácia povinnosti platiť stornovací poplatok.

Klient má právo oznámiť spoločnosti, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba 48 hodín pred nástupom na zájazd, ak tomu nebránia niektoré skutočnosti, ako napr. vybavenie pobytových alebo tranzitných víz alebo iné opodstatnené skutočnosti. Vrátenie peňazí za zrušený zájazd je viazané na doplatenie celej sumy zájazdu, ktorá sa o storno poplatky zníži a následne klientom znížená suma vráti na nimi označený účet v banke.

VII. Poistenie

Poistenie účastníkov zájazdu je individuálne. Na požiadanie spoločnosť môže sprostredkovať cestovné poistenie.

VIII. Reklamácia služieb

Spoločnosť  zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej objednávky alebo zmluvy o obstaraní dopravy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť spoločnosť, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u povereného zástupcu spoločnosti na základe písomného záznamu vyhotoveného v spolupráci so zástupcom spoločnosti. Ak nesplní spoločnosť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy , alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v spoločnosti bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutoční, odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený v spolupráci so zástupcom spoločnosti.

IX. Zodpovednosť počas zájazdu

Účastník, ktorý na zájazde poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program zájazdu, odmieta sa riadiť pokynmi sprievodcu, môže byť vylúčený z pokračovania zájazdu a vrátený na vlastné náklady späť, pričom stráca akúkoľvek nárok na náhradu za nevyužité služby.

X. Zdravotné záležitosti, škody

Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske služby a liečenia v zahraničí. Zákazník je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a v ubytovacom zariadení. V prípade, že cestujúci v priebehu zájazdu stratí, alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám a na svoje náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o pomoc pri získaní nových, alebo náhradných dokladov pre spiatočnú cestu.

XI. Dodatkové služby

Dodatkové služby nie sú súčasťou ceny zájazdu. Tieto služby platí zákazník zvlášť (jednolôžková izba, zvláštna strava, zabezpečenie víz, zabezpečenie dopravy do miesta odletu, ubytovanie pred odletom v mieste odletu a pod.). Zákazník môže svoje požiadavky uviesť pri podaní prihlášky a tieto zaplatiť súčasne pri úhrade zálohy, alebo doplatku ceny zájazdu.

XII. Záverečné ustanovenie

Všeobecné a záručné podmienky spoločnosti sú platné pre účasť na všetkých jej zájazdoch a sú súčasťou objednávky alebo zmluvy o obstaraní dopravy. Objednávateľ hromadného zájazdu sa podpisom na potvrdenie objednávky zaväzuje informovať ostatných účastníkov zájazdu o týchto podmienkach.

Všeobecné a záručné podmienky VIVER TOUR, s.r.o. nadobúdajú platnosť podpisom objednávky alebo zmluvy o obstaraní zájazdu klientom a jej potvrdením zo strany spoločnosti.

Humenné 15. apríla 2010, za VIVER TOUR, s.r.o. MVDr. Jozef Michalides, konateľ

Facebook