Programy 2024


Vážení pútnici, predkladáme Vám nové termíny do Medžugoria a do Talianska na rok 2023 a 2024. Vyberte si termín z našej ponuky, ktorý Vám bude najviac vyhovovať. Rok 2023 sa bude niesť v znamení 42. výročia medžugorských zjavení (zjavenia začali 25. 6. 1981). K Vášmu záujmu prispeje aj skutočnosť,   že Pápež František už dňa 12. mája 2019 schválil oficiálne púte do bosnianskeho mesta Medžugorie, v ktorom sa tamojším obyvateľom zjavila Panna Mária. Pri všetkých pútnických zájazdoch budeme rešpektovať epidemické opatrenia a pokyny pre cestujúcich.

Január 2024  
 
Február 2024  
 
Marec 2024  
09. 03. – 14. 03. 2024 Medžugorie, posilnenie vo viere v pôstnom období
Apríl 2024  
14.4. – 20. 4. 2024 Taliansko, Assisi – Cascia -San Giovanni Rotondo
Máj 2024  
05. 05. – 11. 05. 2024 Medžugorie, májová púť
Jún 2024  
09. 06. – 15. 06. 2024 Medžugorie, júnová púť
21. 06. – 28. 06. 2024 Medžugorie, výročie zjavenia
Júl 2024  
07. 07. – 14. 07. 2024 Medžugorie, júlová púť
21. 07. – 28. 07. 2024 Medžugorie, Svätojakubská púť
August 2024  
11. 08. – 18. 08. 2024 Medžugorie, Nanebovzatie Panny Márie
25. 08. – 1. 09. 2024 Medžugorie, augustová púť
September 2024  
06. 09. – 13. 09. 2024 Medžugorie, Povýšenie sv. Kríža
22. 09. – 28. 09. 2024 Medžugorie, septembrová púť
Október 2024  
06. 10. – 11. 10. 2024 Medžugorie, Ružencová Panna Mária
November 2024  
 
December 2024  
29. 12. – 03. 01. 2025 Silvester v Medžugorí

Bližšie informácie a kontakt: VIVER TOUR Humenné, kontaktovať nás môžete na
vivertour@gmail.com, 0918 687 416. 0905 470 210. Organizátor púte v Medžugorí: Iľko Sivrič Medžugorie

 

Medžugorie: aké sú závery skúmania komisie, ktorú viedol kardinál Ruini?
Keďže v posledných dňoch zaznelo v médiách viacero vyjadrení týkajúcich sa Medžugoria a prípadne tiež vzťahu pápeža Františka k tomuto miestu, pokladáme za užitočné predstaviť kontext skutočností, ktoré s týmto fenoménom súvisia.
Trinásť hlasov v prospech uznania nadprirodzenosti prvých siedmich zjavení v Medžugorí, jeden hlas proti a jeden sa zdržal. Naopak, väčšina hlasov sa zdržala – kvôli množstvu pochybností – ohľadom pokračovania fenoménu zjavení od konca roku 1981 po súčasnosť. Taký je konečný výsledok práce komisie pre Medžugorie, ktorú v roku 2010 ustanovil Benedikt XVI., a jej vedením poveril kardinála Camilla Ruiniho. Ruiniho komisia vypracovala dokument, o ktorom sa zmienil aj pápež František v rozhovore so žurnalistami počas letu z Fatimy, keď poukázal na rozdiel medzi prvými zjaveniami a nasledujúcimi udalosťami: “Komisia schopných teológov, biskupov, kardinálov. Schopných, veľmi schopných. Správa Ruini je veľmi, veľmi dobrá.” Signál, ktorý vzišiel zo slov pápeža, ako je známe, je pozitívny vzhľadom na duchovné ovocie a obrátenia (“ľudia, ktorí tam idú, sa obracajú, stretávajú Boha, menia život”).

Komisia bola zriadená Ratzingerom
Od 17. marca 2010 do 17. januára 2014, z nariadenia Benedikta XVI., pracovala so zameraním na Medžugorie komisia, ktorej predsedal kardinál Ruini. Okrem bývalého predsedu Konferencie biskupov Talianska boli jej členmi aj kardináli Jozef Tomko, Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz a Angelo Amato. S nimi spolupracovali prizvaní odborníci – psychoanalytik Tony Anatrella, teológovia Pierangelo Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni a Nela Gašpar, ako aj mariológ Salvatore Perrella, antropológ Achim Schütz, cirkevný právnik David Jaeger, relátor pre kauzy svätých Zdzisław Józef Kijas, psychológ Mijo Nikić a oficiál Kongregácie pre náuku viery Krzysztof Nykiel. Ich úlohou bolo “zozbierať a preskúmať všetky materiály” o Medžugorí a predstaviť “detailnú správu” spolu s hlasovaním ohľadom “nadprirodzenosti” daných zjavení – a okrem toho načrtnúť najvhodnejšie možné “pastoračné riešenia”. Komisia sa stretla 17 krát, preskúmala všetku dokumentáciu uloženú vo Vatikáne, vo farnosti Medžugorie a tiež v archívoch tajných služieb bývalej Juhosláve. Vypočula všetkých vizionárov a svedkov – a v apríli 2012 urobila obhliadku miesta v dedinke v Hercegovine.

Pozitívne posúdenie prvých zjavení
Komisia vyznačila veľmi jasný rozdiel medzi počiatkami javu a jeho následným vývojom. Rozhodla sa preto vyjadriť prostredníctvom dvoch rozličných hlasovaní o dvoch rôznych fázach: o prvých siedmich zjaveniach, ku ktorým došlo medzi 24. júnom a 3. júlom 1981 – a o všetkom, čo nasledovalo neskôr. Členovia aj prizvaní odborníci sa vyjadrili 13 hlasmi v prospech uznania nadprirodzenosti prvých zjavení. Jeden člen komisie hlasoval proti a jeden spomedzi prizvaných odborníkov sa zdržal hlasovania. Komisia vyjadrila mienku, že vizionári boli psychicky v poriadku, zjavenie ich prekvapilo a v tom, čo rozprávali o videní, sa neprejavil nijaký vplyv zo strany františkánov pôsobiacich vo farnosti, ani zo strany nikoho iného. Vytrvali v rozprávaní toho, čo videli – napriek tomu, že polícia ich zatkla a vyhrážala sa im smrťou. Komisia tiež zavrhla hypotézu o démonickom pôvode zjavení.

Čo sa týka druhej fázy zjavení, komisia si všimla vážne rozpory vyplývajúce z konfliktu medzi biskupom a františkánmi pôsobiacimi vo farnosti, ako aj fakt, že po zjaveniach, vopred ohlásených a jednotlivo plánovaných pre vizionárov, ktorí už neboli spolu v jednej skupine, nasledovali opakujúce sa odkazy.

Pastoračné riešenie
Vezmúc do úhahy skutočnosť, že vizionári z Medžugoria neboli z duchovného hľadiska nikdy adekvátne doprevádzaní a tiež to, že už netvoria jednu skupinu, komisia sa vyslovila v prospech ukončenia zákazu organizovania pútí do Medžugoria (13 členov a odborníkov zo 14 prítomných) a väčšinovo tiež hlasovala v prospech zriadenia “úradu zodpovedného Svätej Stolici” v Medžugorí a za transformáciu farnosti na pápežskú svätyňu. Toto rozhodnutie motivované pastoračnými dôvodmi – starostlivosťou o milióny pútnikov, ktorí tam prichádzajú, snahou vyhnúť sa tomu, aby vznikli “paralelné cirkvi” a úsilím, aby sa dosiahla prehľadnosť v ekonomických otázkach – by však nemalo byť chápané ako uznanie nadprirodzenosti zjavení. O tom hovoril pápež František v rozhovore s novinármi na palube lietadla.

Rozhodnutie pápeža Františka
Pápež – potom, čo sa oboznámil so správou kardinála Ruiniho a názormi členov Kongregácie pre náuku viery – sa rozhodol zveriť poľskému arcibiskupovi Henrykovi Hoserovi úlohu “zvláštneho vyslanca Svätej Stolice”, s cieľom “získať hlbšie poznatky o pastoračnej situácii” v Medžugorí a “predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť”, aby bolo možné “navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy do budúcnosti”. Do konca leta 2017 Mons. Hoser odovzdá výsledky svojej práce pápežovi. Ďalšie rozhodnutie bude na Svätom Otcovi.

Svätý rok milosrdenstva v Ríme
V týždni 11. – 16. apríla 2016 pútnici z východu oslávili Svätý rok milosrdenstva v Ríme. Prešli sme svätými bránami všetkých štyroch rímskych bazilík, zúčastnili sme sa audiencie u sv. Otca, v Bazilike sv. Klementa sme si poklonou a tichou piesňou Bože, čos´ ráčil (Slovenská hymna pre chrám) uctili pamiatku svätých Cyrila a Metoda. Tu sme si uvedomili, váhu a dôležitosť toho, čo títo dvaja vierozvestcovia pre Slovákov a pre Slovensko urobili. Možno až teraz v Ríme sme pochopili významnosť a zmysluplnosť ich odkazu. Pochopili sme to vďaka Prof. ThDr. Jozefovi Leščinskému, PhD, ktorý nás sprevádzal. Pán profesor nás svojím pútavým a faktami popretkávaným výkladom vniesol do obdobia Rímskej ríše, krutovlády cisára Nera, sv. Petra a sv. Pavla v Ríme. Bez známok únavy, stále s nadšením a ochotou vysvetľoval podobenstvá Starého a Nového zákona, otváral nám nový pohľad na udalosti týchto období.
Z tohto týždňa máme nezabudnuteľný zážitok a preto sa chceme poďakovať Prof. ThDr. Jozefovi Leščinskému, PhD za jeho starostlivé sprevádzanie, za obetavosť, za duchovné slová. Prajeme mu veľa zdravia, sily, elánu, aby ešte dlho rozdával pútnikom svoje vedomosti a ďalej ich obohacoval svojím slovom.
Tiež sa chceme poďakovať aj VIVER TOUR Humenné vedenej Jánom Dudom, ktorá túto púť zorganizovala, za jej perfektné informačné a organizačné schopnosti, ktoré sú na vysokej profesionálnej úrovni. Z Ríma sme si odniesli veľa neopísateľných zážitkov a posilnenie vo viere.
Danka Tutková, Kvakovce

Stretnutie s kanadskými manželmi

Patrickom a Nancy Latta žijúcimi a pôsobiacimi v Medžugorí

1456693029_patrick_nancy_medjugorje

 

Výhercovia
Prajeme požehnané a milostiplné Vianoce!
Ako sme Vám sľúbili, 24. 12. 2015 vyhlasujeme víťaza súťaže o Najkrajšiu fotografiu: 1. miesto získala fotografia, ktorú nám poslala Ivana Špániková so 2 597 páči sa mi to. Víťazovi srdečne blahoželáme.

VIVER TOUR Humenné
Humenné 24.12. 2015

Celoročné predplatné časopisu MROSA na rok 2016 získavajú títo vyžrebovaní pútnici:

Bartolomej Vavrek Nižný Hrabovec,
Anna Zelenáková Bánovce nad Bebravou,
Mária Hrabčáková Kurov,
Katarína Augustínová Prečín,
Vyžrebovaným srdečne blahoželáme.

VIVER TOUR Humenné
Humenné 15.12.2015

Facebook