Slovensko

Pútnické miesto Gaboltov

Hornošarišská obec Gaboltov v okrese Bardejov patrí k miestam najväčších tradičných pútí na Slovensku; hlavná púť Košickej arcidiecézy. 16. júla pútnici zo Slovenska i zahraničia putujú k Preblahoslavenej Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej). Biblický Karmel (záhrada) má pôvod u proroka Eliáša, ktorý zosobňuje zápas o pravú vieru Izraela. Uctievanie Panny Márie Karmelskej pochádza od rehole karmelitánov, potvrdenej v r. 1226. Podľa tradície sa generálnemu predstavenému Šimonovi Stockovi 16. júla 1251 zjavila Panna Mária a venovala mu škapuliar na znak jej ochrany a pomoci. Odtiaľ názov Škapuliarska. O Bratstvo svätého škapuliara a o pútnické miesto na kopčeku za gaboltovským kostolom sv. Vojtecha sa stará rehoľa redemtoristov. Na pútnickom mieste ku kaplnke pribudli v roku 2005 majestátne kríže s plastikami Krista a dvoch lotrov. Prvú augustovú nedeľu sa v Gaboltove na púti Rómov, známa ako Rómska púť, stretávajú Rómovia od roku 1993. Rómska púť má svojich priaznivcov na Slovensku i v okolitých krajinách, podporovaná pápežskou Radou pre migrantov.
V roku 2003 sa založila tradícia celoslovenskej Púte mužov zaradená na koniec augustových dní.

Pútnické miesto Levoča

Najvýznamnejšie pútnické miesto na Slovensku. V roku 2005 bolo prijaté za člena Európskeho združenia mariánskych pútnických miest. Cieľom púte je Mariánska hora nad mestom.
História pútnického miesta spadá do obdobia tatárskeho vpádu (1241 – 1242). Odvtedy na Hore vybudovali a neskôr zanikli viaceré kostoly. Súčasný neogotický chrám z roku 1922 povýšil pápež Ján Pavol II. v r. 1984 na baziliku menšiu. Ako pútnik ju navštívil pri svojej druhej apoštolskej ceste na Slovensko 3. júla 1995. Privítalo ho 650 000 pútnikov. V roku 1858 bola konsekrovaná kaplnka pre veriacich byzantského obradu. Rok 1947 bol rokom krížových pútí, keď na Mariánsku horu pútnici vyniesli kríže ako poďakovanie za ukončenie II. svetovej vojny. Zachoval sa iba jeden kríž umiestnený pri kaplnke nad prameňom vody s nápisom „Magura na znak pokánia“.
Levočská púť každý rok priťahuje veľký počet pútnikov. Púť sa viaže na sviatok Navštívenia Panny Márie – 2. júl, ktorý symbolizuje socha Panny Márie s Ježiškom na hlavnom oltári. Fatimská sobota je tu každú prvú nedeľu v mesiaci. Sv. omše sa slúžia aj pri príležitosti ostatných mariánskych sviatkov.

Pútnické miesto Litmanova

7. septembra 2008 vyhlásil Mons. Ján Babjak, arcibiskup, prešovský metropolita Litmanovú a kopec Zvir za pútnické miesto na Slovensku.

Pútnické miesto Ľutina

Najväčším mariánskym pútnickým miestom gréckokatolíkov je Ľutina. Leží na úpätí Čerhovského pohoria, v okrese Sabinov.
História putovania do Ľutiny sa odvíja od roku 1851. Vtedy sa sv. Mikuláš zjavil istej miestnej obyvateľke a daroval jej ikonu Bohorodičky, ktorá mala slúžiť ako predloha obrazu pre budúci chrám Usnutia Presvätej Bohorodičky. Na tomto mieste v súčasnosti stojí kríž.
Pápež Pius IX. vroku 1855 pápežským dekrétom potvrdil Ľutinskú hôrku ako miesto získania odpustkov. Tento akt odštartoval zbierku na stavbu kaplnky Nanebovzatia Panny Márie na území vtedajšieho Rakúsko – Uhorska a do Ľutiny sa začali hrnúť tisíce pútnikov. V roku 1878 sa začalo s výstavbou kaplniek Usnutia Panny Márie, sv. Anny, Svätého kríža a kaplnky sv. Mikuláša. V roku 1908 bol v Ľutine posvätený nový kamenný chrám. Stojí na mieste dnes už neexistujúceho jedinečného dreveného chrámu. V roku 1988, na záver Mariánskeho roku, Svätý Otec Ján Pavol II. Ľutinskému chrámu udelil titul Basilica Minor.
Tradíciu putovania do Ľutiny si zaviedli aj bohoslovci a v roku 2005 realizovali svoju šiestu púť. Gréckokatolícky sviatok Usnutia Presvätej Bohorodičky je v rímskokatolíckom slávení sviatkom Nanebovzatia Panny Márie, do cirkevného kalendára zaradený na 15. august.

Pútnické miesto Marianka

Dejiny najstaršieho pútnického miesta na Slovensku sa spájajú s legendou z roku 1330 o prinavrátení zraku slepému žobrákovi, ktorý si umyl oči vodou z prameňa, odkiaľ vytiahol sošku Panny Márie. Prameň s vodou navštevujú pútnici i okoloidúci turisti aj dnes.
Pútnické miesto v mariánskom údolí je obkolesené vencom Karpát. Dominantou údolia je Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie postavený v gotickom štýle. Klenotom chrámu je oblečená zázračná soška Panny Márie tálenskej z konca 14. storočia. V peknom prírodnom prostredí bola v rokoch 1930 – 1936 vybudovaná Lurdská jaskyňa a unikátne kaplnky Krížovej cesty s postavami Pašiového cyklu.
K významným historickým pamiatkam patrí:
• baroková kaplnka Svätej studne,
• kaplnka sv. Anny,
• šesť mariánskych kaplniek,
• kaplnka Sv. Floriána,
• kaplnka na poľnej ceste do Stupavy,
• Pilier so sochou Panny Márie tálenskej,
• socha Sv. Pavla pustovníka,
• súsošie Sv. Jána Nepomuckého,
• socha Božského srdca
• a iné pamiatky, zastavenia, na pútnickej ceste.
Hlavná púť je 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie, keď do Marianky putujú ľudia rôznych národov i národností. Program mesačnej púte je každú druhú sobotu v mesiaci krížovej cesty v pôstnom období. V pôvodnom pavlínskom kláštore pri kostole je v súčasnosti Exercičný dom Nepoškvrnenej Panny Márie.

Pútnické miesto Nitra

Od vzniku Slovenskej republiky v r. 1993 sa uskutočňuje národná púť na nitriansku Kalváriu pri príležitosti sviatku svätých Cyrila a Metoda – 5. júl. Odkaz vierozvestov (spolupatrónov Európy) „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane” má hlboký teologický i kultúrny význam nielen pre Slovákov, ale prostredníctvom Cirkvi aj pre ostatné národy.
Pútnický kostol Matky Božej na Kalvárii s bývalým kláštorom bol už v dávnej histórii miestom ďakovných pútí. V kostole sa nachádza vzácna drevorezba Piety, ku ktorej sa putovalo od r. 1747. Každoročná púť je aj na sviatok Nanebovzatia Panny Márie – 15. august. Kalvárii dominuje súsošie Ukrižovania s 12 kaplnkami Krížovej cesty, kde sa putuje počas pôstneho obdobia a na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
Od roku 1997 farnosť na Kalvárii spravujú misionári Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Počas misijnej nedele do programu púte možno zaradiť návštevu Misijného múzea (návšteva počas roka tel. č. 037/7769429), ktoré je súčasťou Misijného domu Matky Božej.

Pútnické miesto Padova

Miesto pôsobenia a posledného odpočinku sv. Antona Paduánskeho. Chrám sv. Antona Paduánskeho je dôstojným pamätníkom postaveným nad hrobom tohto významného svätca.

Pútnické miesto Rajecká Lesná

Rajecká Lesná, predtým Frivald, od 15. storočia známa ako mariánske pútnické miesto neďaleko Žiliny. Dominantou pútnického areálu je neogotický Kostol Narodenia Panny Márie – Basilica Minor – s gotickou sochou Panny Márie s Ježiškom, kde sa každoročne 8. septembra na sviatok Narodenia Panny Márie uskutočňuje hlavná púť.
Veľká púť je aj na Sviatok Najsvätejšej Trojice (máj, jún). Detskú púť organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko. Misijný charakter Detskej púte v októbri charakterizujú modlitba, obeta, služba a tvorivosť vyjadrené v akcii Detský čin pomoci. V minulosti do Rajeckej Lesnej k milostivej soche Panny Márie putovali nemeckí veriaci na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Pre pútnikov a turistov sa svätá omša v Rajeckej Lesnej slúži po celý rok. Asi 500 m od kostola sa nachádza Kalvária so 14 kaplnkami, zastaveniami Krížovej cesty, a Kostol Nanebovstúpenia Pána.
Lurdská kaplnka je postavená nad prameňom nezamŕzajúcej liečivej vody. Putovanie k Matke Božej Frivaldskej súvisí so zjavením na Hôrkach, kde dnes stojí obnovená kaplnka Sv. Anny. V Dome Božieho narodenia je najväčšia drevorezba na svete – Slovenský betlehem. V Rajeckej Lesnej je umiestnená schránka vianočnej pošty. Na adresu 999 99 Ježiško píšu deti z celého sveta.

Pútnické miesto Šaštín

Na Slovensku je 1267 chrámov zasvätených Panne Márii, z toho 219 Sedembolestnej. Za chrámom chrámov zasvätených Sedembolestnej Panne Márii je národná svätyňa v Šaštíne.
História mariánskych pútí do Šaštína siaha do roku 1250. Verejné uctievanie neskorogotickej či renesančnej milostivej sochy Panny Márie (Piety) z r. 1564 potvrdil ostrihomský arcibiskup v r. 1732. Za patrónku Slovenska bola vyhlásená dekrétom Sv. Otca Pia XI. v r. 1927. Výstavba impozantného pútnického chrámu v Šaštíne sa začala v r. 1736. Milostivú sochu na hlavný oltár umiestnili v r. 1764. Veže dokončené vr. 1864. Na vnútornom oblúku chrámu je nápis Sedembolestná Panna Mária, Tebe slovenská spieva krajina.
Národnú svätyňu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne Sv. Otec Pavol VI. povýšil na baziliku menšiu (Basilica Minor) v r. 1964. Súčasťou baziliky je neskorobarokový komplex kláštora a súsošie Najsvätejšej Trojice. Kláštor a bazilika je v správe saleziánskej rehole. Národná púť je 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska, ktorý je už v súčasnosti aj štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Do Šaštína sa každoročne uskutočňuje Púť postihnutých ľudí. Prvá sobota v mesiaci je venovaná oslave Fatimskej Panne Márii. Pútnické miesto má medzinárodný rozmer.

Pútnické miesto Staré hory

Pútnické náboženské zhromaždenia na Starých Horách sa konajú celoročne.

Pútnické miesto Turzovka

Medzi ľuďmi obľúbené pútnické miesto vo farnosti Turzovka sa nachádza na hore Živčák, na rozhraní obcí Turzovka, Korňa a Vysoká nad Kysucou. Geografická lokalizácia – severozápadné Slovensko, oblasť Beskýd a Javorníkov, v susedstve s Poľskom a Českom.
Po údajných zjaveniach Panny Márie tu bola v roku 1993 postavená kaplnka Panny Márie Kráľovnej pokoja. Je to jedno z najnovších pútnických miest na Slovensku. V roku 2005 sa 40. výročie oslavy tohto pútnického miesta nieslo v znamení jednoty Západnej a Východnej cirkvi, ktorú zosobňuje milostivý obraz, ikona Panny Márie, oblečenej na spôsob západnej ikonografie korunovanej byzantskou korunou. Kráľovná Turzovky sprítomňuje obraz Panny Márie podľa mystického videnia pátra Metoděja.
Na všetkých mariánskych pútnických miestach v horskom a podhorskom prostredí sa nachádzajú pramene vôd, ktorým sa pripisujú liečivé účinky. Počet prameňov na Živčákovej kolíše podľa zrážkových podmienok. Medzi pútnikmi sú populárne najmä tri liečivé pramene, ktoré nie sú zaradené do kategórie minerálnych vôd. Spoločné i individuálne púte sú počas celého roka, ale najmä v apríli, auguste a októbri. Nedeľná májová púť, v mesiaci zasvätenom Panne Márii, je spojená s bohatým kultúrnym programom pre deti. Z historických sakrálnych objektov Turzovky si pozornosť pútnikov zaslúži barokový farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1759.

Pútnické zájazdy Slovensko:

Ladce – Butkov – Skalka, 1 – dňová púť pre farnosti

Termín Termín: podľa výberu Destinácia Slovensko
Cena Cena: dohodou Voľné miesta Voľné miesta: áno
Cena obsahuje:
Cena obsahuje doprava moderným klimatizovaným autobusom
Cena obsahuje sprievodca
Cena neobsahuje:
Zľavy:

Poďte s nami na púť do najnovšieho a najstaršieho pútnického miesta na Slovensku Čo môžeme vidieť a zažiť? Predovšetkým modlitbu posvätného ruženca, krížovú cestu a svätú omšu. Navštíviť pútnické miesto 21. storočia na hore Butkov ( skalné sanktuárium, ku ktorému vedú zastavenia krížovej cesty, pokochať sa pohľadom na prekrásny výhľad na okolitú krajinu z vtáčej […]

Facebook